Thu hồi vốn nhanh

Máy phát điện gió thu hồi vốn nhanh

Máy phát điện gió thu hồi vốn nhanh, chỉ cần vận hành 1/4 thời gian là bạn có thể thu hồi vốn đầu tư, thời gian còn lại là bạn hưởng trọn 100%

Thời gian hoàn vốn và sinh lợi nhuận ?

Ví dụ: Bạn lắp Máy phát điện gió 1kwh. Tổng chi phí là 130 triệu đồng.

Máy phát điện gió hoạt động 24 giờ/ngày, vậy với giải pháp 1kwh này mỗi ngày nó sinh ra ít nhất: 1*24 = 24 kwh/ngày. Vậy mỗi tháng bạn sẽ có: 24 * 30 = 720 ký điện. Vậy một năm bạn sẽ sản sinh ra được 720 * 12 = 8,640 ký điện năng. Giá điện trung bình bây giờ là 2,000đ/kw vậy bạn sẽ tiết kiệm được 4320 * 2000 = 19.872.000đ tiền điện không phải đóng cho Nhà Nước.

Do đó thời gian hoàn vốn là: vốn ban đầu/lợi nhuận = 130/(19) = 7,6 năm. 

Máy phát điện gió vận hành 25 năm, vậy sau 8 năm bạn coi như nhận được lợi nhuận thêm ít nhất sau 17 năm nữa, tức coi như dùng điện miễn phí sau ít nhất 17 năm nữa.

Comments (915)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked