Thu hồi vốn nhanh

Máy phát điện gió thu hồi vốn nhanh

Máy phát điện gió thu hồi vốn nhanh, chỉ cần vận hành 1/4 thời gian là bạn có thể thu hồi vốn đầu tư, thời gian còn lại là bạn hưởng trọn 100%

Thời gian hoàn vốn và sinh lợi nhuận ?

Ví dụ: Bạn lắp Máy phát điện gió 1kwh. Tổng chi phí là 130 triệu đồng.

Máy phát điện gió hoạt động 24 giờ/ngày, vậy với giải pháp 1kwh này mỗi ngày nó sinh ra ít nhất: 1*24 = 24 kwh/ngày. Vậy mỗi tháng bạn sẽ có: 24 * 30 = 720 ký điện. Vậy một năm bạn sẽ sản sinh ra được 720 * 12 = 8,640 ký điện năng. Giá điện trung bình bây giờ là 2,000đ/kw vậy bạn sẽ tiết kiệm được 4320 * 2000 = 19.872.000đ tiền điện không phải đóng cho Nhà Nước.

Do đó thời gian hoàn vốn là: vốn ban đầu/lợi nhuận = 130/(19) = 7,6 năm. 

Máy phát điện gió vận hành 25 năm, vậy sau 8 năm bạn coi như nhận được lợi nhuận thêm ít nhất sau 17 năm nữa, tức coi như dùng điện miễn phí sau ít nhất 17 năm nữa.

Comments (2.231)