John Smith Doe

Tôi không hình dung ra nó hoạt động như thế nào, giờ thì mới biết đây là cách mà thời xa xưa sử dụng năng lượng gió.

John Smith Doe

Designer