Samira Bosu

Chúng tôi rất thích hệ thống này bởi hơn 10 năm rồi khu này không  lắp được điện.

Samira Bosu

Designer